DUK

 1. Kas yra namo projektas?

  Tai yra naujos statybos architektūrinis projektas, apimantis architektūrinio techninio-darbo projekto paruošimą. su šiuo projektu galima gauti leidimą statybai. nors ir su architektūriniu projektu galima gauti leidimą statyti, jis nėra pilnas projektas, pagal kurį būtų galima kokybiškai įrengąiai projektai iš karto eina ir su architektūrine ir su konstrukcine dalimi, todėl yra pilnai tinkami gauti statybas leidžiantį dokumentą, turėti visų medžiagų žiniaraščius bei sąmatines vertes bei skaičiuotis namui reikalingą biudžetą.

 2. Kuris iš etapų techninis projektas, darbo projektas ar techninis darbo projektas reikalingas statant vienbutį namą?

  Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statinio statybos projektas rengiamas naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai. Šį projektą gali sudaryti dvi dalys – techninis projektas ir darbo projektas (statybos įstatymo 6.2-6.3 papunkčiai) arba viena dalis – techninis darbo projektas (statybos įstatymo 6.4 papunktis). Statant vienbutį namą rekomenduojama daryti projektą vienu etapu, t.y. techninį darbo projektą.

 3. Kaip pasirinkti tinkamiausią namo projektą?

  Savo nuožiūra parašyk kaip tau atrodo kas būtų svarbu renkantis namo projektą.

   Manau svarbiausia architektūrinė išraiška, energetinis efektyvumas (šitas tinka ir dėl plokštuminių pamatų sprendimo) nes namo eksploatacija pigi.

 4. Kas įeina į tipinio namo projekto sudėtį?

  – Architektūriniai brėžiniai
  – Konstrukciniai brėžiniai
  – Medžiagų kiekių žiniaraščiai
  – Namo kaina (sąmata)

 5. Kaip daryti pakeitimus projekte?

  Susisiekti ir pagal norimus poreikius galima padaryti pakeitimus. Mokama paslauga.

 6. Kaip suderinami projektai?

  Pagal gautas prisijungimo sąlygas rengiamas statinio projektas ir kaip šis projektas įgyvendina nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus tikrinama statybos techninio reglamento nustatyta tvarka.

   STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
  Reglamento 9 priedo 17 punkte nurodyta viena iš tikrinančių projektus subjektų kompetencijos sričių – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų kompetencija yra tikrinti projekto sprendinius, įgyvendinančius prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus. Šis procesas yra vadinamas projekto derinimu.

 7. Kokiu būdu man bus pristatytas projektas?

   Pateikus užklausą pirkti projektą, su jumis susisieks mūsų atstovas. Projektas bus atsiųstas paštu bei popierinėje versijoje į užsakovo namus.

 8. Kiek man kainuos pakeitimai projekte?

  Kaina labai priklauso nuo pakeitimų, kadangi kiekvienas pakeitimas savo sudėtingumu gali būti labai skirtingas. Susisiekite su mūsų specialistais.

 9.  Kas yra ir kaip gaunamas statybų leidimas?

  Prašymas išduoti statybos leidimą;
  Statinio projektas; Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu;
    Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
   Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (ESO, lietaus ir nuotėkų tinklų administratoriaus, vandentiekio tinklų administratoriaus, kultūros paveldo departamento jei reikia.)

 10.  Ar galiu rasti pagal Jūsų projektus pastatytų namų?

  Dėl asmens privatumo užtikrinimo savo klientų, deja, bet negalime atskleisti.

 11. Kokias paslaugas teikiate?

  Tipinių namų projektų ant plokštuminių pamatų pardavimo; Projektų suderinimo su valstybinėmis institucijomis;
  Statybos leidimo išėmimas;
  Jau esamų namų projektų statybos kainos skaičiavimai;
  Statybinių Pamatų įrengimo konsultavimas;
  Medžiagų parinkimas ir konsultavimas siekiant rasti optimalų kainos/kokybės santykyje sprendimą;
  Statybos techninė priežiūraStatybų proceso;
  Statybos vadovo paslaugos;
  Statybos rangovų nominavimas pateikiant klientui galutiniam tvirtinimuikonsultavimas;
  Statybininkų konsultavimas;
  Konsultavimas dėl namo priežiūros eksploataciniu laikotarpiu ir tolesnių statybinių darbų;

 12. Kas yra namo energetinis efektyvumas?

  Energetinis efektyvumas

 13.  Kas yra namo gyvenamasis plotas, kas naudingas plotas, o kas užstatomas plotas?

  Gyvenamasis plotas- Namo gyvenamųjų kambarių plotas neįskaitant pertvarų ploto
  Naudingas plotas – Namo plotas neįskaitant pertvarų ploto
  Užstatomas plotas – Visas namo plotas be išimties ir įskaitant po laikančiosiomis ir nelaikančiosiomis pervaromis, taip pat karnizai. Balkonai neįskaičiuojami į užstatomą plotą. T.y. namo vertikali projekcija į žemės paviršių išskyrus neapšiltintus ir neturinčius sienų išsikišimus.

 14. Ar galiu statyti namą antrą kartą pagal tą patį projektą?

  Jums suteikiama teisė statyti tik vieną namą pagal įsigytą projektą. Statant antrą namą, pagal tą patį projektą reikia projetą suderinti su architektais ir inžinieriais dėl galimų neatitikimų kylančių dėl skirtingų statymo sąlygų, sklypo užstatymo ploto, prisijungimo prie esamų